Tất cả thành viên VTF Nha Trang, đã gửi lời chúc tết đến Quý Anh chị VTF Toàn Quốc trong cuối năm 2016.