VTF Nha Trang được hình thành vào năm 2009, vào 15.10.2016, Đại hội lần 1 của VTF Nha Trang được tổ chức. Kể từ đó đến nay, VTF Nha Trang có rất nhiều hoạt động tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực. Hãy cùng xem cụ thể.