QUY CHẾ

DỰ THẢO QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP DU LỊCH VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo quyết định số: 39/QĐ-HHDLVN, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam)

––––––––––––––––––––––––––

Điều 1: Quy định chung

 1. 1. Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy và nguyên tắc hoạt động của Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam (sau đây gọi tắt là VTF).
 2. VTF là tổ chức do Hiệp hội Du lịch Việt Nam (gọi tắt là HHDLVN) thành lập, trực thuộc HHDLVN. Thành viên của VTF là các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân là hội viên chính thức của HHDLVN, có hoạt động kinh doanh du lịch và các hoạt động liên quan đến du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.
 3. Hoạt động của VTF là liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ khách, đẩy mạnh thu hút khách du lịch, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Điều 2: Tên gọi Diễn đàn doanh nghiệp
–  Tên tiếng Việt:   Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam
–  Tên tiếng Anh:   Vietnam Tourism Forum for Small & Medium Enterprises
–  Tên viết tắt:        VTF
Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ

 1. Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của đất nước, góp phần khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch các vùng, miền trong cả nước, tang cường xây dựng sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy ngành du lịch phát triên nhanh và bền vững.
 2. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, học tập, thăm quan du lịch, thể dục thể thao… nhằm không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên. Tăng cường mối đoàn kết, hợp tác giúp đỡ giữa các thành viên trong VTF.
 3. Phối hợp hoạt động với các tổ chức liên quan trong Hiệp hội Du Lịch Việt Nam trên cơ sở thực hiện tôn chỉ, mục đích của VTF và của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
 4. Vận động các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ tham gia VTF, đưa VTF trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh, đại diện cho tiếng nói của hàng chục ngàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam.

 

Điều 4: Quyền của VTF

 1. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức các đoàn khảo sát, dã ngoại để nâng cao sự hiểu biết về du lịch Việt Nam và thế giới, thúc đẩy sự hợp tác trong và ngoài VTF.
 2. Được nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến với HHDLVN trong việc đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan nhà nước, về những chính sách, luật pháp trong lĩnh vực du lịch nói chung và các quy định về du lịch của các địa phương.
 3. Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động của HHDLVN cũng như các hoạt động khác của ngành du lịch. Được tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ du lịch do HHDLVN tổ chức và phối hợp tổ chức.
 4. Được ưu tiên, hỗ trợ từ HHDLVN trong việc tìm kiếm đối tác, hợp tác kinh doanh và xúc tiến du lịch. Được HHDLVN bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp trong các mối quan hệ với các doanh nghiệp du lịch, các thành phần kinh tế, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 5. Được HHDLVN hỗ trợ các cơ sở pháp lý trong việc hành nghề, trong tổ chức, kinh doanh phục vụ khách du lịch và các hoạt động nghiệp vụ khác.
 6. Được nhận sự hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

 

Điều 5: Nghĩa vụ của VTF

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy định của HHDLVN, Quy chế hoạt động của VTF.
 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động do HHDLVN giao.

 

Điều 6: Tổ chức bộ máy của VTF

Cơ cấu tổ chức của VTF bao gồm:

 1. Ban Quản trị VTF (gồm Chủ tịch VTF, các Phó Chủ tịch chuyên ngành, Tổng thư ký và các ủy viên). Ban Quản Trị VTF do Chủ tịch HHDLVN ký quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.
 2. Các Ban Chuyên môn của VTF (văn phòng, đào tạo, phát triển sản phẩm…) được HHDLVN thành lập theo đề nghị của Ban Quản trị VTF.
 3. Các thành viên của VTF do Ban Quản Trị VTF lập danh sách trên cơ sở phiếu đăng ký thành viên chính thức, HHDLVN ra quyết định & công nhận.

 

Điều 7: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch VTF

 1. Chủ tịch VTF là người điều hành hoạt động của VTF, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của VTF trước HHDLVN và trước pháp luật.
 2. Chủ tịch VTF điều hành hoạt động của VTF theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 3. Các thành viên Ban Quản Trị VTF có trách nhiệm giúp Chủ tịch VTF tổ chức điều hành mọi hoạt động của VTF và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch VTF về nhiệm vụ cụ thể được phân công.

 

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động của VTF

 1. VTF hoạt động theo quy chế do HHDLVN ban hành và theo các thỏa thuận, cam kết cụ thể giữa các thành viên của VTF.
 2. VTF triển khai các chương trình công tác do HHDLVN giao và theo kế hoạch do VTF xây dựng được HHDLVN thông qua.
 3. VTF có nghĩa vụ báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) cho HHDLVN về tình hình hoạt động của VTF.
 4. Ban Quản Trị VTF điều hành hoạt động của VTF, có sự giám sát, quản lý của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

 

Điều 9: Gia nhập VTF

 1. Các đơn vị, cá nhân muốn gia nhập VTF phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Là Hội viên tập thể hoặc Hội viên cá nhân của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
 • Có hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch hoặc các hoạt động liên quan đến du lịch.
 • Có Phiếu đăng ký gia nhập VTF.
 1. Các thành viên tham gia VTF có nghĩa vụ tham gia các chương trình kế hoạch của VTF, nộp lệ phí gia nhập VTF và hội phí hàng năm. Mức thu lệ phí và hội phí do VTF quy định nhưng không vượt quá mức thu đối với các Hội viên của HHDLVN.

 

Điều 10: Thành viên

 1. Thành viên cá nhân (TVCN):
 2. a) Công dân Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ – Du lịch và liên quan đến Du lịch, các cá nhân đã và đang quan tâm đóng góp tích cực cho ngành du lịch, nếu tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của VTF, ủng hộ và tham gia tự nguyện các hoạt động của VTF, đều có thể gia nhập VTF.
 3. b) TVCN được tham gia mọi sinh hoạt của VTF, thảo luận và biểu quyết công tác của VTF, bầu cử và ứng cử vào Ban Quản Trị của VTF.
 4. c) TVCN được kiến nghị với VTF và các Ban chuyên môn của VTF để được

giúp đỡ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 1. d) TVCN được cung cấp thông tin thường xuyên về các sản phẩm, công nghệ mới trong lĩnh vực DLDV, tạo điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ trao đổi với giới chuyên môn trong và ngoài nước, được hưởng các quyền lợi và ưu đãi khác dành riêng cho hội viên cá nhân do VTF mang lại.
 2. g) TVCN được cấp 01 chứng nhận “Thành viên VTF”. Hội viên sử dụng chứng nhận này khi tham gia các sinh hoạt và hoạt động của VTF.
 3. Thành viên Doanh nghiệp (TVDN):
 4. a) Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ – Du lịch tại Việt Nam, có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp, tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ VTF có thể gia nhập VTF.
 5. b) TVDN được quyền tham gia sinh hoạt, thảo luận và biểu quyết mọi công việc chung của VTF.
 6. c) TVDN được cử 02 đại biểu có thẩm quyền tham dự Đại hội đại biểu VTF và tham dự các hoạt động của VTF
 7. d) Được đưa tên, logo đơn vị vào các kênh thông tin của VTF (Website, forum…), tham gia các sự kiện do VTF tổ chức.
 8. e) Được VTF tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xúc tiến thương mại du lịch, tham gia các gói kích cầu và các chương trình ưu đãi khác của ngành, của HHDLVN và của VTF cho các tổ chức và doanh nghiệp của VTF.

 

Điều 11: Chấm dứt tư cách thành viên VTF

 1. Thành viên tự nguyện rút ra khỏi VTF phải có đơn đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Ban Quản Trị VTF.
 2. Thành viên bị xóa tên khỏi VTF khi:
 • Vi phạm quy chế Tổ chức và Hoạt động của VTF.
 • Vi phạm các thỏa thuận, cam kết đã ký kết giữa các thành viên của VTF.
 • Vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng các Quy định của Luật Du lịch, của HHDLVN và của Cơ quan Quản lý Nhà nước về Du lịch.

 

Điều 12: Tài chính của VTF

 1. Toàn bộ lệ phí gia nhập VTF, hội phí hàng năm của các hội viên HHDLVN là thành viên của VTF được giữ lại cho VTF để duy trì hoạt động của mình, ngoài ra Diễn đàn được tạo nguồn tài chính từ sự hỗ trợ của các thành viên.
 2. Kinh phí hỗ trợ, tài trợ của các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước sẽ được tính vào nguồn kinh phí chung của VTF
 3. Việc quản lý tài chính của VTF do Ban Quản Trị VTF trực tiếp quản lý và bảo đảm chế độ báo cáo thường xuyên một cách công khai, minh bạch có sự giám sát, kiểm tra của HHDLVN.
 4. Toàn bộ nguồn quĩ của VTF sẽ được dùng vào các hoạt động của thành viên VTF theo kế hoạch hoạt động năm được thông qua bởi Ban Quản Trị như: tổ chức FAM Trip, tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên môn, hội thảo xúc tiến du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch.

 

Điều 13: Quy định về chi nhánh

 1. Thành lập Chi nhánh: VTF được thành lập Chi nhánh tại các địa phương là trọng điểm của du lịch khi đạt các yêu cầu sau:
 • Có số lượng trên 30 thành viên chính thức của VTF tại địa phương.
 • Được sự chấp thuận của HHDLVN & Ban Quản Trị VTF.
 • Có tổ chức Đại hội thành viên & sự tán thành của 70% thành viên tại địa phương thành lập chi nhánh.
 1. Hoạt động Chi nhánh:
 • Chi nhánh hoạt động theo quy chế và điều lệ của VTF ban hành.
 • Chi nhánh triển khai các chương trình công tác do VTF giao và theo kế hoạch do VTF xây dựng được HHDLVN thông qua.
 • Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo quý cho VTF về tình hình hoạt động của chi nhánh.
 • Lên kế hoạch và đề xuất kinh phí các hoạt động phát triền tại địa phương ít nhất 2 tháng.
 • Ban Quản Trị của Chi nhánh do thành viên đề xuất hoặc ứng cử và được thông qua tại Đại hội thành viên, được Ban Quản trị VTF duyệt và thông qua.
 • Chi nhánh tuân thủ các quy định về tài chính của VTF theo điều 12 của quy chế này.
 • Tên gọi của Chi nhánh do Ban Quản Trị chi nhánh đề xuất và được thông qua bởi Ban quản trị của VTF.
 1. Giải thể Chi nhánh: Chi nhánh giải thể trong các trường hợp sau:
 • Theo đề nghị của 2/3 (hai phần ba) số thành viên của Chi nhánh.
 • Không tuân thủ điều lệ và các quy định của VTF.
 • Có các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm các Quy định của Luật Du lịch, của HHDLVN và của Cơ quan Quản lý Nhà nước về Du lịch.

 

Điều 14: Giải thể VTF

VTF sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau:

 1. Theo đề nghị của trên 2/3 (hai phần ba) số thành viên của VTF
 2. VTF không hoạt động liên tục 12 tháng.
 3. Hoạt động của VTF vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
 4. Không tuân thủ điều lệ và các quy định của HHDLVN

Khi VTF giải thể tài chính của VTF được giải quyết theo quy định của HHDLVN.

 

Điều 15Hiệu lực thi hành

Bản quy chế có 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng       năm 2013