Nhằm liên kết du lịch giữa các địa phương Nha Trang, Vũng Tàu và Sài Gòn. BĐH VTF Nha Trang tổ chức chương trình Offline Kết Nối Du lịch để thành viên các địa phương giao lưu và hỗ trợ cho nhau cùng phát triển.