Click vào link này để xem Tiêu chuẩn đánh giá mức độ uy tín: https://goo.gl/c8FhAi
Đây là mức độ uy tín được đánh giá trong hoạt động nội bộ của VTF Nha Trang. BĐH VTF Nha Trang xin đảm bảo những thông tin bên trong là chính xác nhất và uy tín nhất.

  1. Ông: Võ Đức Thịnh

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)
– Chức vụ: BĐH VTF Nha Trang
– Ngành nghề: Sự Kiện
– Đơn vị: BB Teambuilding 
– Mail: thinhrubi@gmail.com
– Phone: 0974827366

2. Ông: Trương Ngọc Thanh

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)
– Chức vụ: BĐH VTF Nha Trang
– Ngành nghề: Sự kiện và Teambuidling
– Đơn vị: RCT Teambuilding
– Mail tnthanh.rcteam@gmail.com
– Phone: 0936004804

3. Bà: Trương Mỹ Chi

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Sự kiện
– Đơn vị: TMC Travel
– Mail: tmctravel.vn@gmail.com 
– Phone: 0901922558

4. Ông: Nguyễn Anh Tuấn 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Media và Sự Kiện
– Đơn vị: GTO Media 
– Mail: tuan@media-gto.com 
– Phone: 0983333369

5. Ông: Thái Kim Huy 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Quay Phim – Flycam – Truyền Thông
– Đơn vị: WAO media
– Mail: waotripnhatrang@gmail.com 
– Phone: 01698950178